POUŽITÍ SOUBORŮ COOKIES

Co jsou soubory cookies

Cookies jsou velmi malé textové dočasné soubory, které zobrazená internetová stránka ukládá do prohlížeče Vašeho koncového zařízení (počítače, tabletu, smartphonu apod.). Mimo cookies také v některých případech využíváme pro ukládání a přístup k datům local storage, tj. lokální uložiště Vašeho prohlížeče, které má podobnou funkci jako cookies. O těchto technologiích budeme pro zjednodušení v tomto dokumentu dále mluvit jako o cookies.

Dočasné soubory cookie se ukládají pouze na dobu vaší návštěvy na dané internetové stránce. Trvalé soubory cookie zůstávají uloženy déle, a to v závislosti na své funkci.

K čemu slouží a kde se s nimi můžete setkat

Soubory cookie nám umožňují identifikaci jednotlivých koncových zařízení a přizpůsobit obsah Vámi zobrazené internetové stránky nebo na ní zobrazovanou reklamu Vašim preferencím.

Soubory cookie se např. užívají pro zjištění počtu lidí, kteří reklamu viděli, kdo z nich na ni kliknul nebo si ji opakovaně zobrazil. Současně jsou soubory cookie používány k vyhodnocení takzvaných segmentů, neboli Vašich preferencí, případně též vaší geografické lokace a podle nich nám umožní přizpůsobit Vám zobrazovanou reklamu (behaviorální cílení). Podobně jako v případě reklamy, soubory cookie můžeme používat pro vyhodnocení Vašich preferencí a podle toho Vám nabídnout na stránkách takový obsah jaký Vás zajímá.

Za účelem výše uvedeného cílení naše společnost nevyužívá Vaše přímé identifikační údaje. Neznáme Vaši totožnost, ani IP adresu či fingerprint Vašeho zařízení. Naše soubory cookie identifikují pouze Vaše koncové zařízení prostřednictvím anonymního ID (číslo námi vygenerované pro Vaše zařízení). Údaje získané z cookies se přiřazují k anonymnímu ID a toto ID následně začleníme do segmentu dle předem stanovených kritérií. Jedná se o relativně jednoduché segmenty, např. věkové rozmezí, zájmy, pohlaví. Výše uvedené cílení neprovádíme dříve, než daný segment obsahuje alespoň 100 anonymních ID.

Našim klientům Vaše údaje nepředáváme. Klientům sdělujeme pouze důsledně anonymizovaná, agregovaná data týkající se celého segmentu. Klient se tedy v žádném případě nedozví ani Vaše anonymní ID. Data jsou naší společností pečlivě zabezpečená a mají k nim přístup pouze oprávněné osoby, zaměstnanci či spolupracovníci naší společnosti, příp. smluvně vázání zpracovatelé. Aktuální seznam zpracovatelů Vám bude sdělen na vyžádání.

S našimi soubory cookie se můžete setkat na internetových stránkách našich klientů, provozovatelů internetových stránek či vydavatelů. Jejich seznam průběžně aktualizujeme a naleznete jej v Příloze tohoto dokumentu.

Jak nastavit povolení či zákaz cookies

Zpracování Vašich údajů a tedy i správa cookies naší společností se řídí výhradně podle Vašeho nastavení správy cookies ve webovém prohlížeči, který užíváte. Webové prohlížeče umožňují nastavení správy cookies, tedy i jejich povolení či zákaz. Nastavení webových prohlížečů rovněž umožnuje soubory cookies uložené na Vašem zařízení smazat. Cookies lze také nastavit pro jednotlivé internetové stránky nebo pro cookies třetích stran, mezi které se řadí i cookies naší společnosti umístěné na internetových stránkách našich partnerů.

Pokud si nepřejete, aby naše společnost zpracovávala Vaše údaje z cookies, můžete změnit nastavení správy cookies svého webového prohlížeče, kde ukládání cookies zakážete. Zde najdete návody, jak tyto soubory blokovat v prohlížečích Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari a Opera.

Povolení cookies není povinné. Pokud cookies zakážete (jakýmkoliv výše uvedeným způsobem), nemusí naše služby a internetové stránky, na kterých máme umístěné cookies, či jejich prostřednictvím poskytované služby fungovat řádně. Cookies lze kdykoliv znovu povolit.

Povolení cookies není povinné. Pokud cookies zakážete (jakýmkoliv výše uvedeným způsobem), nemusí naše služby a internetové stránky, na kterých máme umístěné cookies, či jejich prostřednictvím poskytované služby fungovat řádně. Cookies lze kdykoliv znovu povolit.

Naše společnost využívá následující cookies:

Název Druh Platnost
permutive-id behaviorální 13 měsíců
permutive-session behaviorální session

Správce osobních údajů a kontaktní údaje

Správcem osobních údajů z našich cookies je společnost Czech Innovation Lab a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 270169, IČ 05754143, adresa sídla Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7 (dále jen „správce“ nebo „my“).

Kontaktní údaje:

e-mail osobni.udaje(at)cilab.cz

Zpracovávané osobní údaje, právní základ a účel zpracování

S cílem zlepšit naše služby zpracováváme tyto údaje: náhodně vygenerované ID Vašeho zařízení, údaj o Vašem internetovém připojení a prohlížeči zařízení, údaj o webové stránce, prohlíženém obsahu, datu a čas provedené akce a adrese přistupujícího zařízení (nejedná se o přesný geografický údaj, max. v přesnosti na obec) a odvozené údaje v podobě preferencí zařízení, tj. přiřazených segmentů. Účely, za jakými zpracováváme Vaše údaje se shodují s účely stanovenými univerzálně Evropským sdružením pro reklamu iAB Europe:

Podrobný standardizovaný rozpis účelů stanovený iAB Europe naleznete v příloze tohoto dokumentu.

Naše společnost zpracovává cookies podle nastavení Vašeho prohlížeče. Pokud máte v rámci svého nastavení prohlížeče povolené cookies, budeme vycházet z toho, že jste nám umožnili použít naše cookies. Právním základem pro toto zpracování je oprávněný zájem naší společnosti na rozvoji a zefektivňování našich produktů a služeb.

Výše uvedené údaje budeme zpracovávat výhradně po dobu nezbytně nutnou k dosažení příslušného účelu, max. po dobu 24 měsíců, pokud však nedojde k úplné anonymizaci Vašich údajů dříve v důsledku technického úkonu (např. smazání či blokace našich cookies).

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Máte právo kdykoli požadovat přístup k Vašim údajům - to znamená, že Vám na základě Vaší žádosti poskytneme informaci o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, z jakého zdroje byly tyto osobní údaje získány a po jakou dobu budou zpracovávány.

Máte právo kdykoliv požadovat opravu nepřesných osobních údajů, případně jejich doplnění, jsou-li tyto neúplné. Máte rovněž právo požadovat vymazání osobních údajů, které již nejsou potřebné pro účel, pro nějž byly původně shromážděny, nebo které již není správce oprávněn využívat z jiných důvodů (např. byly zpracovány neoprávněně, jejich výmaz ukládá zákon atd.).

Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů – to znamená, že nás můžete požádat, abychom nevymazávali Vaše údaje, u kterých bychom tak byli povinni jinak učinit, a také nás můžete požádat, abychom s Vašimi osobními údaji dále nepracovali, dokud se nevyjasní, zda jsou zpracovávané údaje přesné, příp. zda byla Vaše námitka proti zpracování osobních údajů vznesena důvodně.

Máte právo na přenositelnost Vašich osobních údajů – to znamená, že můžete požadovat, abychom Vám, případně Vámi určenému správci, pokud je to technicky proveditelné, poskytli námi zpracovávané osobní údaje v elektronické podobě tak, aby byly snadno přenositelné k jinému správci (poskytovateli služeb). Toto právo se vztahuje pouze na osobní údaje, které jsme získali v elektronické podobě, a to na základě Vašeho souhlasu nebo na základě uzavřené smlouvy.

Jakým způsobem můžete svá práva uplatnit

Svá práva (včetně práva podat námitku) uplatňujete u správce osobních údajů, jímž je naše společnost. Můžete se na nás obrátit písemnou formou, telefonicky nebo e-mailem (kontaktní údaje jsou uvedeny výše).

Pokud se domníváte, že při zpracovávání Vašich osobních údajů došlo k porušení zákona, resp. evropského nařízení o ochraně osobních údajů máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz, webové stránky: https://www.uoou.cz.Příloha: Výpis internetových stránek, na kterých se nachází cookies naší společnosti

Název
abicko.cz
ahaonline.cz
auto.cz
autorevue.cz
blesk.cz
dama.cz
e15.cz
evropa2.cz
fitweb.cz
frekvence1.cz
grunex.cz
info.cz
invia.cz
isportlife.cz
kosik.cz
lideazeme.cz
mall.cz
maminka.cz
mobilmania.cz
mojezdravi.cz
orbion.cz
recepty.cz
reflex.cz
youradio.cz
zeny.cz
zive.cz

Příloha: Standardizovaný podrobný popis účelů v rámci CMP

Ukládání a/nebo přístup k informacím v zařízení Lze:

Základní nastavení reklamy

Za účelem základního nastavení reklamy lze:

Pozn.: Výraz nepřesné údaje představuje pouze přibližnou polohu dovolující lokalizaci v okruhu nejméně 500 metrů.

Vytvoření profilu pro personalizovanou reklamu

Za účelem vytvoření profilu pro personalizovanou reklamu lze:

Výběr personalizované reklamy

Za účelem výběru personalizované reklamy lze:

Výběr personalizovaného obsahu

Za účelem výběru personalizovaného obsahu lze:

Měření výkonu reklamy

Za účelem měření výkonu reklamy lze:

Nelze:


Měření výkonu obsahu

Za účelem měření výkonu obsahu lze:

Nelze:

Používání výzkumu trhu pro získání poznatků o uživatelích

Za účelem použití výzkumu trhu pro získání poznatků o uživatelích lze:

Nelze:

Vývoj a zlepšování produktů

Za účelem vývoje nových produktů a zlepšování produktů lze:

Nelze: